Zamówienie na kompletację

Co to jest zlecenie kompletacji?

O ile lista komplet acji może zawierać kilka zleceń sprzedaży, o tyle klasyczne zlecenie kompletacji tworzone jest dla jednego zlecenia sprzedaży. Zlecenie kompletacji zawiera numer artykułu, ilość kompletacji, jednostkę miary, magazyn, jak również dokładne miejsce składowania, datę i miejsce dostawy. Zlecenie kompletacji często nazywane jest również listą kompletacji, wykazem pobrań lub kartą pobrań.

Przygotowanie zlecenia kompletacji

Po zamówieniu sprawdzane jest zamówienie i dane o zamówieniu. Za pomocą systemu zarządzania magazynem, na przykład SAP, ustala się, czy towar jest dostępny w magazynie. Jeśli w miejscu składowania brakuje towarów do wycofania, uruchamiany jest proces strategii pobierania i pozycje są udostępniane w strefach składowania. 

Aby poprawić czas kompletacji i wydajność wózka podczas kompletacji, wszystkie pozycje zamówienia powinny być gotowe w określonym miejscu składowania. 

Metody pobierania próbek

Pracownik magazynu odbiera zlecenie kompletacji. Zamówienie przekazywane jest z dokumentami (lista papierowa) lub bez dokumentów (elektronicznie). W celu skrócenia czasu podróży, skrócenia czasu kompletacji i zapewnienia jakości kompletacji, przeważają metody kompletacji bez papieru. Należą do nich Pick-by-Light, Pick-by-Scan lub Pick-by-Voice. 

"Back to Glossary Index