Telefon: +48 603 131747
LUCA Logistic Solutions

Polityka prywatności

Ochrona danych i prywatność

LUCA GmbH Logistic Solutions pragnie podziękować za odwiedzenie naszej strony internetowej
oraz za zainteresowanie naszymi rozwiązaniami logistycznymi i produktami. W naszej firmie
przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych. Gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych
(RODO).

Niniejsza polityka prywatności zawiera wyczerpujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez
oraz przysługujących praw.
Dane osobowe to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację
osoby fizycznej. Obejmuje to w szczególności imię i nazwisko, adres,
numer telefonu, adres e-mail i przynależność do firmy.

Osoby odpowiedzialne

LUCA GmbH Logistic Solutions
Klingenhagen 15
D-33790 Halle Westf.
reprezentowana przez Pana Sławomira Skarbeckiego, Dyrektora Zarządzającego
Tel.: +49 5201 81420 Fax: +49 5201 814211

Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa wynikające z RODO

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO),
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • Prawo do sprostowania danych (art. RODO),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z wyżej wymienionym administratorem pod adresem
  . Dotyczy to również wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych przez
  w naszej firmie. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych pod adresem
  .

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane użytkownika są gromadzone i wykorzystywane ściśle zgodnie z wymogami i
przepisami RODO oraz wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych
. Wykorzystujemy dane użytkownika w celu zainicjowania działalności, wypełnienia
zobowiązań umownych i prawnych, realizacji stosunku umownego,
oferowania produktów i usług oraz wzmocnienia
relacji z klientem. Zgoda użytkownika stanowi również wymóg prawa o ochronie danych
. Poinformujemy użytkownika o celach przetwarzania danych
oraz o prawie do odwołania zgody. Jeśli zgoda dotyczy również przetwarzania
szczególnych kategorii danych osobowych, wyraźnie wskażemy to użytkownikowi w zgodzie
, art. 88 ust. 1 RODO.

Ujawnianie informacji stronom trzecim

Dane użytkownika będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie w ramach przepisów ustawowych lub za
odpowiednią zgodą. W przeciwnym razie
nie będą ujawniane stronom trzecim, chyba że będziemy do tego zobowiązani na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
(ujawnienie organom zewnętrznym, takim jak organy nadzorcze lub organy ścigania
).

Nota ogólna

Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby zwrócić uwagę na ogólne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu
, nad którymi nie mamy kontroli. Zwłaszcza w ruchu e-mail, dane użytkownika nie są bezpieczne bez dalszych środków ostrożności i mogą być gromadzone przez osoby trzecie w okolicznościach
.

Odbiorcy danych w naszej firmie

W ramach LUCA GmbH zapewniamy, że tylko te osoby otrzymują Twoje dane
, które potrzebują ich do wypełnienia swoich zobowiązań umownych i prawnych
.
Lista naszych pracowników, którzy wykonują czynności przetwarzania w naszej firmie
została stworzona zgodnie z wymogami art. 30
RODO.

Czas przechowywania danych

Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak jest to wymagane dla danego celu przetwarzania
. Należy przy tym uwzględnić liczne okresy przechowywania, które wymagają przechowywania
przez określony czas. Dotyczy to w szczególności obowiązków przechowywania danych wynikających z prawa handlowego lub
prawa podatkowego (np. niemieckiego kodeksu handlowego, niemieckiego kodeksu podatkowego,
itp.) Jeśli nie ma dalszych obowiązków przechowywania, dane
będą rutynowo usuwane po osiągnięciu celu. Ponadto możemy przechowywać dane
, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę lub jeśli powstaną spory prawne
i wykorzystamy dowody w ramach ustawowych
okresów przedawnienia, które mogą wynosić do trzydziestu lat; zwykły
okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Bezpieczeństwo transmisji


Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa
w celu ochrony przechowywanych przez nas danych przed przypadkową lub celową
manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Poziomy bezpieczeństwa są stale weryfikowane we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa
i dostosowywane do nowych standardów bezpieczeństwa.

Informacje, usuwanie, blokowanie

Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie uzyskać informacje na temat przechowywanych przez nas danych osobowych
, a także na temat pochodzenia, odbiorcy i
celu gromadzenia i przetwarzania danych. Użytkownik ma również
prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych.
Nie dotyczy to danych, które są przechowywane zgodnie z przepisami ustawowymi
lub są wymagane do prawidłowego prowadzenia działalności. Aby zapewnić, że blokada danych
może zostać zrealizowana w dowolnym momencie, dane są przechowywane w pliku blokady
w celach kontrolnych. Jeśli dane nie są objęte ustawowym obowiązkiem archiwizacji
, usuniemy je na żądanie użytkownika. Jeśli obowiązek archiwizacji ma zastosowanie,
zablokujemy dane użytkownika. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące poprawiania, blokowania lub
usuwania danych osobowych należy kierować na nasz adres kontaktowy
podany powyżej.

Gromadzenie danych dostępowych

Dostarczanie i prezentacja treści za pośrednictwem naszej strony internetowej wymaga technicznie
gromadzenia pewnych danych. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, te
tak zwane pliki dziennika serwera są rejestrowane przez nas lub dostawcę przestrzeni internetowej. Te pliki dziennika
nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat użytkownika i jego osoby. Odpowiednie informacje
składają się z nazwy strony internetowej, pliku, aktualnej daty
, ilości danych, przeglądarki internetowej i jej wersji, używanego systemu operacyjnego
, nazwy domeny dostawcy Internetu, adresu URL odsyłacza jako strony
, z której użytkownik przeszedł na naszą stronę, oraz odpowiedniego adresu IP. Używamy tych danych do wyświetlania i dostarczania naszych treści oraz
do celów statystycznych. Informacje te wspierają dostarczanie i
ciągłe ulepszanie naszej oferty. Ze względów bezpieczeństwa technicznego
(w szczególności w celu obrony przed próbami ataków na nasz serwer internetowy) dane
są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. Najpóźniej po 7 dniach dane
są anonimizowane poprzez skrócenie adresu IP.

Pliki dziennika serwera

Pliki dziennika serwera to anonimowe dane, które są gromadzone podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej
. Informacje te nie pozwalają
na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat użytkownika, ale ze względów technicznych są niezbędne do dostarczenia
i prezentacji naszych treści. Służą one również naszym statystykom
i ciągłej optymalizacji naszych treści. Typowe pliki dziennika to data i
godzina dostępu, ilość danych, przeglądarka używana do uzyskania dostępu i jej wersja
, używany system operacyjny, nazwa domeny dostawcy
, którą zleciłeś, strona, z której wszedłeś na naszą stronę internetową (adres URL odsyłacza)
i Twój adres IP. Pliki dziennika umożliwiają również przeprowadzenie dokładnej kontroli, jeśli istnieje jakiekolwiek podejrzenie
niezgodnego z prawem korzystania z naszej strony internetowej.

Pliki cookie

Używamy narzędzia zgody "Real Cookie Banner" do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami. Szczegółowe informacje na temat działania "Real Cookie Banner" można znaleźć na stronie https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać jego zgodami.

Kontakt e-mail

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, przetwarzamy jego dane w celu przetworzenia zapytania
oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Jeśli przetwarzanie danych
odbywa się w celu wdrożenia środków przedumownych, które są przeprowadzane na żądanie użytkownika
, lub, jeśli użytkownik jest już naszym klientem, w celu wykonania umowy,
, podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 b) RODO. Inne dane osobowe
przetwarzamy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 zdanie
1 a) RODO) lub gdy mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu jego danych
(art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) RODO). Uzasadniony interes polega na przykład na odpowiadaniu na wiadomości e-mail
.

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod adresem
. Jeśli napiszesz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego
, będziemy przetwarzać dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym
w celu skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i prośby. Zasada efektywności danych
jest przestrzegana w tym sensie, że użytkownik musi podać tylko te dane, które
są nam absolutnie niezbędne do skontaktowania się z nim. Są to: adres e-mail,
imię i nazwisko, nazwa firmy oraz pole wiadomości. Ponadto
przetwarza adres IP użytkownika
ze względów technicznych i ochrony prawnej. Wszystkie pozostałe dane są polami dobrowolnymi i mogą być podawane opcjonalnie (np. w celu
bardziej spersonalizowanych odpowiedzi na pytania).

Nasza strona internetowa zawiera również - wyraźnie rozpoznawalne - linki do stron internetowych
innych firm. Tam, gdzie znajdują się linki do stron internetowych innych dostawców,
nie mamy wpływu na ich treść. W związku z tym nie można przyjąć żadnej gwarancji ani odpowiedzialności
za te treści. Odpowiedni dostawca lub operator
jest zawsze odpowiedzialny za zawartość tych stron. Połączone strony
zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa i rozpoznawalnych naruszeń
w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania
. Nie można jednak racjonalnie oczekiwać, że
będzie stale monitorować zawartość stron, do których prowadzą linki, bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli
dowie się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, takie linki zostaną natychmiast usunięte.


LUCA GmbH Logistic Solutions
Sławomir Skarbecki
Klingenhagen 15
33790 Halle Westf.
Niemcy

Telefon: +49 (0)5201/8142 0
Faks: +49 (0)5201/8142 11

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner