Polityka prywatności

Ochrona danych i prywatność


LUCA GmbH Logistic Solutions pragnie podziękować za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszymi rozwiązaniami logistycznymi i produktami.
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych w naszej firmie.


Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z rozporządzeniem UE o ochronie danych (DS-GVO).
Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych wyczerpująco informujemy użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz o przysługujących mu prawach. Dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej.
Obejmują one w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i przynależność do firmy.

Odpowiedzialny

LUCA GmbH Logistic Solutions Klingenhagen 15 D-33790 Halle Westf. reprezentowana przez Pana Sławomira Skarbeckiego, Dyrektora Zarządzającego Tel.: +49 5201 81420 Fax.: +49 5201 814211, E-Mail: info@luca.eu

Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa wynikające z RODO

  • Prawo do informacji (art. 15 DS-GVO),
  • Prawo do usunięcia danych (art. 17 DS-GVO),
  • Prawo do sprostowania danych (art. DS-GVO),
  • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • Prawo użytkownika do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 DS-GVO),


  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 DS-GVO). W celu egzekwowania wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z wyżej wymienionym organem odpowiedzialnym.
    Dotyczy to również pytań dotyczących przetwarzania danych w naszej firmie.
    Ponadto użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych pod adresem .

Podstawa prawna przetwarzania danychGromadzenie i wykorzystywanie danych użytkownika odbywa się ściśle zgodnie ze specyfikacjami i postanowieniami DS-GVO oraz wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.


Wykorzystujemy dane użytkownika w celu rozpoczęcia działalności, wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych, realizacji stosunku umownego, oferowania produktów i usług oraz wzmocnienia relacji z klientem.
Zgoda użytkownika stanowi również zezwolenie na mocy przepisów o ochronie danych.
Poinformujemy użytkownika o celach przetwarzania danych oraz o prawie do odwołania zgody.

Jeśli zgoda odnosi się również do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, wyraźnie wskażemy to w zgodzie, art. 88 (1) DS-GVO.

Ujawnianie informacji stronom trzecim


Dane użytkownika będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie w ramach przepisów prawa lub za odpowiednią zgodą.


W przeciwnym razie nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (ujawnienie organom zewnętrznym, takim jak organy nadzorcze lub organy ścigania).

Podstawowa uwaga


Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby zwrócić uwagę na ogólne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, nad którymi nie mamy kontroli.
Zwłaszcza w ruchu e-mail dane użytkownika nie są bezpieczne bez dalszych środków ostrożności i mogą być gromadzone przez osoby trzecie w określonych okolicznościach.

Odbiorcy danych w naszej firmie


W LUCA GmbH zapewniamy, że tylko te osoby otrzymują Twoje dane, które potrzebują ich do wypełnienia swoich zobowiązań umownych i prawnych. Katalog naszych pracowników, którzy wykonują czynności przetwarzania w naszej firmie, został sporządzony zgodnie z wymogiem art. 30 DS-GVO.

Czas przechowywania danych


Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu przetwarzania.
W tym kontekście należy wziąć pod uwagę liczne okresy przechowywania, które wymagają przechowywania danych przez określony czas.

Dotyczy to w szczególności obowiązków przechowywania danych wynikających z prawa handlowego lub podatkowego (np. kodeksu handlowego, kodeksu podatkowego itp.).
Jeśli nie ma dalszych obowiązków przechowywania, dane będą rutynowo usuwane po osiągnięciu celu.Ponadto możemy przechowywać dane, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę lub jeśli powstaną spory prawne i wykorzystamy dowody w ramach ustawowych okresów przedawnienia, które mogą wynosić do trzydziestu lat; zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Bezpieczeństwo transmisji
Aby jak najlepiej chronić przechowywane u nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.
Poziomy bezpieczeństwa są stale weryfikowane we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i dostosowywane do nowych standardów bezpieczeństwa.

Informacje, usuwanie, blokowanieUżytkownik może w każdej chwili bezpłatnie uzyskać informacje o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, a także o pochodzeniu, odbiorcy i celu gromadzenia i przetwarzania danych.


Ponadto użytkownik ma prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Wyjątkiem są dane, które są przechowywane ze względu na przepisy prawne lub są wymagane do prawidłowego przetwarzania biznesowego.

Aby zapewnić, że blokada danych może zostać zrealizowana w dowolnym momencie, dane są przechowywane w pliku blokującym w celach kontrolnych.
Jeśli dane nie są objęte prawnym obowiązkiem archiwizacji, usuniemy je na żądanie użytkownika.
Jeśli obowiązek archiwizacji ma zastosowanie, zablokujemy dane użytkownika.

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących poprawiania, blokowania lub usuwania danych osobowych prosimy o kontakt pod powyższym adresem.

Gromadzenie danych dostępowych


Dostarczanie i prezentacja treści za pośrednictwem naszej strony internetowej wymaga technicznie gromadzenia pewnych danych.
Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, te tak zwane pliki dziennika serwera są rejestrowane przez nas lub dostawcę przestrzeni internetowej.
Te pliki dziennika nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat użytkownika i jego osoby.Odpowiednie informacje składają się z nazwy strony internetowej, pliku, bieżącej daty, ilości danych, przeglądarki internetowej i jej wersji, używanego systemu operacyjnego, nazwy domeny dostawcy Internetu, adresu URL odsyłacza jako strony, z której uzyskano dostęp do naszej witryny, oraz odpowiedniego adresu IP.
Używamy tych danych do wyświetlania i dostarczania naszych treści oraz do celów statystycznych.
Informacje te wspierają dostarczanie i ciągłe ulepszanie naszej oferty.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego (w szczególności w celu obrony przed próbami ataków na nasz serwer internetowy) dane te są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 DS-GVO.
Najpóźniej po 7 dniach następuje anonimizacja poprzez skrócenie adresu IP.

Pliki dziennika serwera


Pliki dziennika serwera to anonimowe dane gromadzone podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej.

Informacje te nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat użytkownika, ale są niezbędne ze względów technicznych do dostarczania i prezentacji naszych treści.
Ponadto służą one naszym statystykom i stałej optymalizacji naszych treści.Typowe pliki dziennika to data i godzina dostępu, ilość danych, przeglądarka używana do dostępu i jej wersja, używany system operacyjny, nazwa domeny dostawcy, któremu zleciłeś, strona, z której trafiłeś do naszej oferty (adres URL odsyłacza) oraz Twój adres IP.
Pliki dziennika umożliwiają również dokładną kontrolę w przypadku podejrzenia nielegalnego korzystania z naszej strony internetowej.

Pliki cookie

Używamy narzędzia zgody "Real Cookie Banner" do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami. Szczegółowe informacje na temat działania narzędzia "Real Cookie Banner" można znaleźć na stronie https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c DS-GVO i art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz powiązanymi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać jego zgodami.

Kontakt e-mail


Jeśli skontaktujesz się z nami, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań.


Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu wdrożenia środków przedumownych, które są przeprowadzane w odpowiedzi na wniosek użytkownika lub, jeśli użytkownik jest już naszym klientem, w celu realizacji umowy, podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.


Inne dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO) lub mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu jego danych (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO).
Uzasadniony interes polega na przykład na udzieleniu odpowiedzi na wiadomość e-mail.

Formularz kontaktowy


Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną.

Jeśli napiszesz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać dane podane w formularzu kontaktowym, aby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytania i prośby.

Przestrzegamy przy tym zasady efektywności danych, ponieważ użytkownik musi podać tylko te dane, których bezwzględnie potrzebujemy, aby się z nim skontaktować.
Są to: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy oraz pole wiadomości.

Ponadto przetwarzamy Twój adres IP ze względu na konieczność techniczną i ochronę prawną.
Wszystkie pozostałe dane są polami dobrowolnymi i mogą być wprowadzane opcjonalnie (np. w celu udzielenia bardziej indywidualnej odpowiedzi na pytania).

Zawartość i linki do innych dostawców


Nasza strona internetowa zawiera również - wyraźnie rozpoznawalne - linki do stron internetowych innych firm.
W zakresie, w jakim istnieją linki do stron internetowych innych dostawców, nie mamy wpływu na ich treść.
W związku z tym nie udzielamy żadnej gwarancji ani nie ponosimy odpowiedzialności za te treści.
Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść tych stron.

Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa i rozpoznanych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków.
Nielegalne treści nie zostały rozpoznane w momencie linkowania.
Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych oznak naruszenia prawa.
Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, takie linki zostaną natychmiast usunięte.


LUCA GmbH Logistic Solutions Sławomir Skarbecki Klingenhagen 15 33790 Halle Westf. NiemcyTelefon: +49 (0)5201/8142 0 Faks: +49 (0)5201/8142 11 E-mail: info@luca.eu

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner